หน้าหลักจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์นับตั้งแต้วันที่
8 พฤษภาคม พ.ศ.2563
free hit counters
หน้าหลัก


วันที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๖ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้มีการจัดประชุมและให้ความรู้ในเรื่อง คุณธรรมจริยธรรม ในการดำรงชีวิต ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ชั้น ๖ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ประชุมปิดการตรวจสอบ รายงานการเงินของกองทุนสวัสดิการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ประชุมปิดตรวจสำนักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๙ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้รับมอบเกียรติบัตรจาก คณะกรรมการ ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อแสดงว่ามีผลประเมินองค์กร อยู่ในระดับองค์กรคุณธรรม ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ประชุมเปิดตรวจสำนักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ประชุมเปิดตรวจศูนย์พัฒนาการ สาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสววรค์ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และประชุมปิดตรวจในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสววรค์
วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ประชุมเปิดตรวจศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และประชุมปิดตรวจในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ประชุมเปิดตรวจศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และประชุมปิดตรวจในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ สบส.ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย สรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๙ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ขอเชิญชวนตอบแบบวัด EIT ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ของประชาชนผู้มาติดต่อราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แบบวัดการรับรู้ IIT ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ของบุคคลทุกคนของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ทำงานมาแล้ว 1 ปี หรือเข้ามาทำงานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2565
วันที่ 13 มีนาคม 2566 กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ประชุมเปิดตรวจศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และประชุมปิดตรวจในวันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ กลุ่มตรวจสอบภายในได้ประชุมเปิดตรวจศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๒ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และประชุมปิดตรวจในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๒ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ กลุ่มตรวจสอบภายในได้ประชุมเปิดตรวจกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และประชุมปิดตรวจในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๖ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ กลุ่มตรวจสอบภายในได้ประชุมเปิดตรวจกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และประชุมปิดตรวจในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กลุ่มตรวจสอบภายในได้ประชุมเปิดตรวจกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และประชุมปิดตรวจในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ชั้น ๖ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ กลุ่มตรวจสอบภายในได้ประชุมเปิดตรวจกลุ่มแผนงานสำนักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และประชุมปิดตรวจในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมกลุ่มแผนงาน ชั้น ๖ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กลุ่มตรวจสอบภายในได้ประชุมเปิดตรวจกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และประชุมปิดตรวจในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๙ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ กลุ่มตรวจสอบภายในได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้เกียรติเป็นประธาน ณ ห้องประชุม VDO Conference ชั้น ๔ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ กลุ่มตรวจสอบภายในได้ประชุมเปิดตรวจกองสุขศึกษา ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๙ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประกาศกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ
หน้าหลัก
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
Line id : audit18326 Call Center โทร 02-193-7012,02-193-7000 ต่อ 18326 อีเมล์ติดต่อ : audit.hss4@gmail.com Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ
สายด่วน 1426 Call Center โทร 02-193-7012,02-193-7000 ต่อ 18326 อีเมล์ติดต่อ : audit.hss4@gmail.com Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ