หน้าหลัก


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์นับตั้งแต้วันที่
8 พฤษภาคม พ.ศ.2563
free hit counters
หน้าหลัก

อสม.:กลไกการจัดการภาวะวิกฤตด้านสุขภาพในชุมชน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สื่อองค์ความรู้
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
คู่มือเข้าสู่ระบบงานตรวจสอบภายใน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ประชุมเรื่องประกันคุณภาพกับกรมบัญชีกลางผ่านระบบ web ex
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ประชุมชี้แจ้งแนวทางการประเมินระบบควบคุมภายใน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินระบบควบคุมภายใน 8 ด้าน
วันที่ 16 ตุลาคม 2563
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ประชุมควบคุมภายใน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สรุปการประเมินการจัดวางระบบควบคุมภายใน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สื่อประชาสัมพันธ์โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต #ไม่ทนคนโกง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
งานส่งเสริมคุณธรรม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดวางระบบควบคุมภายในวันที่ 3-5 สิงหาคม 2563
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมระบบงานบริการดิจิทัล
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือนมิถุนายน 2563
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อตรวจพบประจำปี 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อตรวจพบประจำปีงบประมาณ 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
หน้าหลัก
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
Line id : audit18326 Call Center โทร 02-193-7012,02-193-7000 ต่อ 18326 อีเมล์ติดต่อ : audit.hss4@gmail.com Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ
สายด่วน 1426 Call Center โทร 02-193-7012,02-193-7000 ต่อ 18326 อีเมล์ติดต่อ : audit.hss4@gmail.com Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ