หน้าหลัก
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์นับตั้งแต้วันที่
8 พฤษภาคม พ.ศ.2563
free hit counters
หน้าหลัก


กลุ่มตรวจสอบภายในร่วมกิจกรรมสวมผ้าไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
กลุ่มตรวจสอบภายในจัดประชุมต้อนรับข้าราชการโอนมาใหม่ "นายสกลรัตน์ วิเศษหวาน" นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
เอกสารเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA)
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กลุ่มตรวจสอบภายในได้เข้าร่วมทำกิจกรรม (๕ส.) Big Cleaning Day
ประชาสัมพันธ์เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ (๔ ห้าม ๓ ต้อง)
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กลุ่มตรวจสอบภายในได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อตรวจพบตามแผนการตรวจสอบประจำ ปี ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)
ประชุมการหมุนเวียนงานเพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
กลุ่มตรวจสอบภายในประชุมกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำเดือนครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ชั้น ๖ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ กลุ่มตรวจสอบภายในได้ร่วมประชุมปิดตรวจร่วมกับกองสุขภาพระหว่างประเทศ
กลุ่มตรวจสอบภายในจัดประชุมต้อนรับข้าราชการย้ายมาใหม่ "นางสาวณฐมน ชื่นด้วง" นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ โดยมีผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับด้วยความยินดี
เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กลุ่มตรวจสอบภายในจัดประชุดเปิดตรวจร่วมกับกองสุขภาพระหว่างประเทศ
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กลุ่มตรวจสอบภายในจัดประชุดปิดตรวจร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กลุ่มตรวจสอบภายในจัดประชุดเปิดตรวจร่วมกับกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ กลุ่มตรวจสอบภายในจัดประชุดเปิดตรวจร่วมกับสำนักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ กลุ่มตรวจสอบภายในจัดประชุดเปิดตรวจร่วมกับศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ กลุ่มตรวจสอบภายในจัดประชุดเปิดตรวจร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓
NACC ITA - IIT
NACC ITA - EIT
หน้าหลัก
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
Line id : audit18326 Call Center โทร 02-193-7012,02-193-7000 ต่อ 18326 อีเมล์ติดต่อ : audit.hss4@gmail.com Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ
สายด่วน 1426 Call Center โทร 02-193-7012,02-193-7000 ต่อ 18326 อีเมล์ติดต่อ : audit.hss4@gmail.com Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ