หน้าหลัก
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์นับตั้งแต้วันที่
8 พฤษภาคม พ.ศ.2563
free hit counters
หน้าหลัก


วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้จัดประชุมชี้เเจงเเนวทางปฏิบัติการจัดวางระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานเเละหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 11 เดือน
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและการทำความดี โดยมีการดำเนินการจัดกิจกรรมบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค และเวชภัณฑ์ยาที่จำเป็น เพื่อมอบให้สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
การประชุมสอบทานการปฏิบัติงานสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ 2567
กลุ่มตรวจสอบภายใน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
การประชุมสอบทานการปฏิบัติงานกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้ารับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเข้ารับรางวัล การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
วันที่ 15 มีนาคม 2567 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ประชุมปิดตรวจการสอบทานการปฏิบัติงานศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 7 มีนาคม 2567 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ประชุมปิดตรวจการสอบทานการปฏิบัติงานกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 4 กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประกาศกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ประชุมเปิดตรวจการสอบทานการปฏิบัติงานกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 4 กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ประชุมร่วมกับ กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ประชุมปิดตรวจการเข้า สอบทานการปฏิบัติงานศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาคใต้ และศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มีการประชุมเปิดตรวจตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 22 มกราคม 2567 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ประชุมเปิดตรวจ การสอบทานการปฏิบัติงาน กองแบบแผน ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และประชุมปิดตรวจวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ขอเชิญบุคคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า1ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิณคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติให้คะแนนการบริหารงานภายในองค์กรของท่านและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารโดยตรง
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อกรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงานรัฐเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารของหน่วยงานนั้นโดยตรง
วันที่ 8 มกราคม 2567 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ประชุมเปิดตรวจการเข้า สอบทานการปฏิบัติงานศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และประชุมปิดตรวจวันที่ 12 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11
วันที่ 5 มกราคม 2567 ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน นำบุคลากรฯ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต
วันที่ 15 ธันวาคม 2566 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ประชุมปิดตรวจ สอบทานการปฏิบัติงานกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 กลุ่มตรวจสอบภายในได้จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 11/2566 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม นางสาวสุพัญณีย์ มาแดง เป็นประธานในการประชุม พร้อมบุคลากร กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายในชั้น 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ประชุมเปิดตรวจ สอบทานการปฏิบัติงานศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และประชุมปิดตรวจวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ประชุม เปิดตรวจสอบทานการปฏิบัติงานกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มตรวจสอบภายใน และผู้เกี่ยวข้องของกรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เข้าศึกษาดูงาน การตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ณ ห้องประชุม VDO conference ชั้น 4 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มตรวจสอบภายในได้จัดประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ชั้น 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุม VDO conference ชั้น 4 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 กลุ่มตรวจสอบภายในได้จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 10/2566
กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าพบอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อหารือการดำเนินงานการตรวจสอบภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
หน้าหลัก
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
Line id : audit18326 Call Center โทร 02-193-7012,02-193-7000 ต่อ 18326 อีเมล์ติดต่อ : audit.hss4@gmail.com Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ
สายด่วน 1426 Call Center โทร 02-193-7012,02-193-7000 ต่อ 18326 อีเมล์ติดต่อ : audit.hss4@gmail.com Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ