หน้าหลัก


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์นับตั้งแต้วันที่
8 พฤษภาคม พ.ศ.2563
free hit counters
หน้าหลัก

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
หนังสือผ่อนผันการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ว๕๑๘
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
กลุ่มตรวจสอบภายในร่วมรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพาสติก
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
กลุ่มตรวจสอบภายในร่วมแบ่งปันผลไม้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินโควิด 19
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สื่อความรู้เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม COVID-19
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ITA
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
อสม.:กลไกการจัดการภาวะวิกฤตด้านสุขภาพในชุมชน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ประชุมชี้แจ้งแนวทางการประเมินระบบควบคุมภายใน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินระบบควบคุมภายใน 8 ด้าน
วันที่ 16 ตุลาคม 2563
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ประชุมเรื่องประกันคุณภาพกับกรมบัญชีกลางผ่านระบบ web ex
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการควบคุมภายใน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สรุปการประเมินการจัดวางระบบควบคุมภายใน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สื่อประชาสัมพันธ์โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต #ไม่ทนคนโกง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ประชุมควบคุมภายใน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สื่อองค์ความรู้
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
คู่มือเข้าสู่ระบบงานตรวจสอบภายใน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
หน้าหลัก
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
Line id : audit18326 Call Center โทร 02-193-7012,02-193-7000 ต่อ 18326 อีเมล์ติดต่อ : audit.hss4@gmail.com Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ
สายด่วน 1426 Call Center โทร 02-193-7012,02-193-7000 ต่อ 18326 อีเมล์ติดต่อ : audit.hss4@gmail.com Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ